Služby Stavebníctvo

Znalecký posudok Bratislava – dokument potrebný k rôznym právnym úkonom

V živote sa v najrôznejších situáciách stretávame s dokumentom vypracovaným znalcom, tzv. znaleckým posudkom. Znalecký posudok Bratislava posudzuje hodnotu nehnuteľného alebo aj hnuteľného majetku. V rámci nehnuteľnosti to je napríklad dom, byt, podnikateľský objekt, pozemok, z hnuteľných vecí sa veľmi často používa na posúdenie automobilov. Znalecky posudok Bratislava  si dávajú vypracovať fyzické osoby z rôznych dôvodov, napríklad ako podklad pre rôzne právne úkony súvisiace s predajom, úverom, kúpou, ručením a podobne, na zistenie hodnoty počas prebiehajúceho dedičského konania, ako informačný údaj v prípade investovania napríklad do nehnuteľnosti patriacej rodičom pred tým ako prebehne dedičské konanie a podobne.

Znalecký posudok

Znalecky posudok Bratislava pre vaše potreby
Obsah znaleckého posudku v Bratislave

Podľa toho v akom odbore, prípadne na aký účel je znalecký posudok Bratislava vypracovaný, sa určuje aj znalec.  Ten následne posudok vypracuje v súladu s predpisom platným pre daný právny úkon. Zadávateľom môže byť fyzická osoba, právnická osoba, súd alebo iný orgán verejnej moci. Každý autorizovaný znalec je zapísaný vo verejnom  zozname znalcov s identifikačnými údajmi a oprávnením vykonávať túto činnosť. V zozname sú znalci rozdelení podľa jednotlivých odborov a odvetví. Najčastejšie sú znalci využívaní v oblasti stavebníctva či poľnohospodárstva.   Všetky znalecké posudky musia mať predpísanú nemennú štruktúru, ktorá musí byť dodržaná. Ak chcete ohodnotiť nehnuteľnosť, znalec musí posúdiť  jej umiestnenie, stav, vek. Inak bude ohodnotená budova v hlavnom meste v starej časti, inak na okraji dediny v menej osídlenom a navštevovanom regióne.  Každý znalecký posudok musí obsahovať nasledovné: titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záverečnú časť, prílohy a  znaleckú doložku. Musí byť podpísaný znalcom s okrúhlou červenou pečiatkou.

Realizácia zhotovenia znaleckého posudku

Po oslovení znalca si znalec so zadávateľom dohodne osobné stretnutie pri ktorom si odfotí posudzované priestory, ktoré sú väčšinou prílohou vypracovaného posudku, urobí obhliadku  okolia, teda kde sa posudzovaná vec nachádza,  v akom je  stave, prevezme si od zadávateľa potrebnú dokumentáciu, napr. kópiu  listu vlastníctva, geometrický plán, kópiu katastrálnej mapy, technickú dokumentáciu, územno-plánovaciu informáciu mesta, kolaudačné rozhodnutie a podobne podľa druhu posudzovanej veci.  Následne vypracuje znalecký posudok. Cena za vypracovanie znaleckého posudku Bratislava je stanovená v cenníku. Okrem odmeny za vykonanú prácu, majú znalci právo účtovať aj úhradu za výdavky ako cestovanie, pohonné hmoty atď. Pre viac informácií kliknete na: https://www.dobra-stavba.sk/